Polityka Prywatności

Niniejsza strona zawiera istotne informacje dla Użytkowników odnoszące się do ich danych, zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania przez nich z Portalu.

Wszelkie pojęcia używane w Polityce Prywatności mają takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie Portalu, pod warunkiem braku odmiennego zastrzeżenia lub niespójności z kontekstem.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Klarcom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 69A lok. 25, 00-864 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583075 (dalej Wydawca lub Administrator).

Jakie dane przetwarzamy?

W celu świadczenia niektórych usług w Portalu wymagana jest rejestracja Użytkownika. Konto Użytkownika można zarejestrować bezpośrednio w Portalu. W tym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail.

Jeśli niezalogowany Użytkownik kontaktuje się z nami przez Formularz kontaktowy, korzystamy z podanego przez niego Imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi lub podjęcia żądanych przez niego działań.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w Portalu, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Portalu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych zapisanych w Koncie Użytkownika jest niezbędne. W przypadku usługi Newsletter podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda. Administrator korzysta z danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi i świadczenia usług w Portalu, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz komunikacji z Użytkownikami.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu

Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (RODO).

Rejestracja oraz podanie w jej trakcie danych osobowych w Portalu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz, w zakresie adresu e-mail, korzystania z usługi Newsletter.

Administrator w celu świadczenia usług za pośrednictwem Portalu korzysta z zewnętrznych podmiotów świadczących na jego rzecz obsługę Portalu. Z tych względów oraz ze względów technicznych Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Ponadto, wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO.

Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom dane mające charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia Konta Użytkownika lub czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez czas potrzebny dla obrony w przypadku ewentualnego dochodzenia przez Użytkownika roszczeń przeciwko Administratorowi wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, których okres przedawnienia wynosi 10 lat. A więc nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż 10 lat od czasu zakończenia świadczenia za pośrednictwem Portalu usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu, poza korzystaniem z plików cookies w celu dostosowywania do Użytkowników wyświetlanych im reklam na Portalu. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies w ramach Portalu znajduje się na stronie Pliki Cookies.

Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika w Portalu zbierane są automatycznie dane dotyczące logowania: adres IP, data i godzina rejestracji Konta Użytkownika, data i godzina logowania do Portalu. Dane te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją Portalem. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych dotyczących odwiedzania Portalu.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może zwrócić się bezpośrednio do Administratora z żądaniem umożliwienia mu dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich.

Należy jednak pamiętać, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczny.

Dane o szczególnym znaczeniu – w tym hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL (Secure Sockets Layer).

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie Polityka Prywatności. Wersja Polityki Prywatności dostępna na stronie Portalu jest wersją aktualnie obowiązującą.

FSMportal.pl
ul. Żelazna 69A/25, 00-864 Warszawa
+22 12 34 678 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© 2018 FSMportal.pl, All Rights Reserved